Przykład utworu zależnego w muzyce

By Uncategorized

Jednym z często wykonywanych utworów w muzyce jest opracowanie cudzego utworu, potocznie nazywane aranżacją muzyczną. Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego”….

Read More

Zawiadomienie stron w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów w świetle nowelizacji k.p.a.

By Inne

Obowiązująca od 1 czerwca 2017 roku, przyjęta ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) nowelizacja k.p.a., wprowadza szczególne regulacje dotyczące postępowań administracyjnych z udziałem znacznej liczby podmiotów….

Read More

Prawo do fonogramu

By Prawo autorskie

Zdolni, młodzi artyści rozpoczynający swoją karierę muzyczną nie zdają sobie sprawy, że ich debiutancka płyta kumuluje kilka dóbr osobistych. Chodzi tutaj o prawo wyłączne do rozporządzania i korzystania, które w przypadku utworu przysługuje twórcy, w przypadku artystycznego wykonania artyście wykonawcy, natomiast w przypadku fonogramu producentowi….

Read More

Przeliczanie wierzytelności w walucie obcej w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Nie wszystkie wierzytelności zgłoszone w postępowaniu restrukturyzacyjnym są wierzytelnościami określonymi w walucie polskiej. Co zatem, gdy zgłoszona wierzytelność będzie określona w walucie obcej? Gdy wierzytelność wyrażona jest w innej walucie, w takim przypadku niezbędne jest przerachowanie tej wierzytelności na walutę polską. Dokonanie takiego przeliczenia ma…

Read More

Z pomocą wierzycielom

By Inne

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Niesie ona za sobą szereg udogodnień proceduralnych dla wierzycieli. Z pomocą wierzycielom Oprócz utworzenia Rejestru Należności Publicznych, w którym gromadzone…

Read More