Postępowania sądowe i administracyjne

Reprezentują klientów przy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów. Duża wagę przywiązujemy  do  etapu przedsądowego, prowadząc negocjacje oraz doradzając klientom wybór najskuteczniejszej strategii, zakładając, że najlepszym rozwiązaniem sporu jest zakończenie go przed wdaniem się w spór sądowy. Jeśli jednak do sporu sądowego dojdzie, reprezentujemy klienta przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi.

Mamy bogate doświadczenie zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń, licencji lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

W postępowaniach administracyjnych, a czasami także sporach administracyjnych, również szczególny nacisk kładziemy na ostateczny efekt naszych działań – doradzamy takie rozwiązania, które w najszybszy i najbardziej efektywny sposób doprowadzą klienta do celu, jakim jest uzyskania satysfakcjonującej go decyzji administracyjnej lub wyroku sądu administracyjnego.

Do tej pory reprezentowaliśmy m.in.:

 • Dalkia Poznań S.A. w sporze dotyczącym opłat za korzystania z gruntów i budynków związanych z infrastrukturą ciepłowniczą zakończonym uwzględnioną skargą kasacyjną przed Sądem Najwyższym
 • Skarb Państwa (Wojewodę Lubuskiego) w sporze z wykonawcą przy realizacji budowy terminala na granicy zachodniej
 • Klienta w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości położonej w centrum Poznania, zakończonym uwzględnioną skargą kasacyjną przed Sądem Najwyższym
 • Klienta w postępowaniu administracyjnym o zwrot nieruchomości położonej w centrum Poznania zakończonej uwzględnioną skargą kasacyjną przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Solaris Bus & Coach S.A. w sporze o odszkodowanie należne w związku z niewykonaniem umowy oraz miarkowanie kary umownej zakończonej sukcesem przed Sądem Najwyższym
 • kilkunastu wywłaszczonym właścicieli gruntów pod budowę drogi S 5 w sporach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wysokości odszkodowania
 • konsorcjum firm budowlanych w sporze o zapłatę kar umownych z Gminą Czerniejewo (w tym przed Sądem Najwyższym)
 • PKP S.A. w sporze z Budimex S.A. dot. zapłaty kar umownych związanych ze sprzedażą udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o.
 • Justynę Steczkowską w sporze o ochronę dóbr osobistych z Wydawnictwem Bauer
 • Justynę Steczkowskąw sporze o ochronę dóbr osobistych z Grupą Interia
 • Agencję Royal Concert sp. z o.o. w sporze z Kasią Stankiewicz o ochronę dóbr osobistych