Zmiany w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew i krzewów, poprzez wprowadzenie nowego wyjątku, gdy uzyskiwanie zezwolenia nie jest wymagane.

Obowiązujące dotąd przepisy nakładały na właściciela nieruchomości obowiązek wystąpienia do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o zezwolenie na wycinkę, co zdaniem ustawodawcy stanowiło nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności oraz niepotrzebnie obciążało zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

Od 1 stycznia 2017 roku nie jest już wymagane uzyskanie zezwolenia w przypadku wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co istotne, oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Podkreślić także należy, że spełnienie ww. warunków wystarcza obecnie do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek, takich jak np. obwód drzewa.

Nowe przepisy ponadto wprowadzają kompetencję rady gminy do ustalenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego innych przypadków, gdy uzyskiwanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów będzie zbyteczne (np. poprzez wskazanie gatunków drzew i krzewów, ich wieku, czy też cech nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy).  Warto zaznaczyć, iż ww. kompetencja rady gminy dotyczy jedynie wprowadzania kolejnych, nowych wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę. Nie jest zatem możliwe przywrócenie przez radę gminy obowiązku uzyskiwania  zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów przez osoby fizyczne dokonujące wycinki w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Co istotne, rada gminy może wprowadzić uchwałą wyjątek polegający na tym, że zwolnieniem zostanie objęta także wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1a pkt 4 ustawy o ochronie przyrody).

Znowelizowane przepisy przewidują także nowy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Od 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa i krzewu ustala się w oparciu o ustaloną przez radę gminy stawkę, pomnożoną przez odpowiedni przelicznik dla drzew i krzewów. Zwiększony został także katalog przypadków, w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie trzeba uiszczać. Dodatkowo, rada gminy będzie mogła określić inne niż wskazane w ustawie przypadki, w których opłata nie będzie pobierana. Należy podkreślić, iż obowiązek uiszczenia opłaty nie występuje, gdy wycinka nie wymaga zezwolenia.

Wyraźna liberalizacja uregulowań dotyczących wycinki drzew i krzewów może wzbudzać wątpliwości w zakresie jej ewentualnego wpływu na pogorszenie się stanu środowiska w naszym kraju.

Autor: Grzegorz Czajkowski