Wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

Dnia 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie uchwalona jeszcze w ubiegłym roku nowelizacja ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzająca możliwość nałożenia na inwestora kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów określonych m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wprowadzenie do ustawy tego rodzaju sankcji wynika z konieczności implementacji do polskiego prawa przepisów unijnych.

Powyższa regulacja stanowi nowość, ponieważ dotychczas za naruszanie warunków i wymogów decyzji środowiskowych organy administracyjne nie mogły nakładać tego rodzaju sankcji. Natomiast od przyszłego roku, wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł nałożyć na inwestora karę administracyjną w wysokości od 500 zł aż do nawet 1.000.000 zł.

Sankcje te będą dotyczyć inwestycji realizowanych lub zrealizowanych. Naruszenie warunków, wymogów czy obowiązków przewidzianych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie bowiem musiało wystąpić w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją danej inwestycji. Jeżeli zatem inwestor dysponować będzie decyzją środowiskową, ale nie zacznie realizować inwestycji, kara nie będzie mogła być wymierzona.

Jedynym kryterium przy ustalaniu wysokości kary, którym ma się kierować organ ją wymierzający, jest liczba i waga stwierdzonych naruszeń. A to z kolei prowadzić może do uznaniowości organu i arbitralnych decyzji co do wysokości wymierzonej kary.

Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej przysługiwać będzie odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Inwestor będzie miał obowiązek uiszczenia kary pieniężnej w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna.

Nowelizacja wprowadza też inne zmiany. Do ważniejszych należeć będzie obowiązek sporządzenia m.in. prognozy oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem. Dokument sporządzony przez osobę niespełniającą ustawowych wymagań nie będzie mógł stanowić podstawy do wydania decyzji środowiskowej.

Autor: Marcin Barłog