Przeliczanie wierzytelności w walucie obcej w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By 17 lipca, 201731 lipca, 2017Restrukturyzacje

Nie wszystkie wierzytelności zgłoszone w postępowaniu restrukturyzacyjnym są wierzytelnościami określonymi w walucie polskiej. Co zatem, gdy zgłoszona wierzytelność będzie określona w walucie obcej?

Gdy wierzytelność wyrażona jest w innej walucie, w takim przypadku niezbędne jest przerachowanie tej wierzytelności na walutę polską. Dokonanie takiego przeliczenia ma na celu uzyskanie jednolitego miernika wartości wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności, koniecznego do realizacji zasady równego traktowania wszystkich wierzycieli dłużnika. Spis ten powinien bowiem w sposób bardzo precyzyjny określać siłę głosu każdego z wierzycieli, a do tego niezbędny jest jeden miernik, jakim jest określenie wartości wierzytelności.

Kolejną kwestią jest to, kiedy i kto powinien dokonać takiego przeliczenia waluty. Zgodnie z art. 84 prawa restrukturyzacyjnego, spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca. Na tej podstawie należy zatem wyjść z założenia, że to właśnie te podmioty na etapie sporządzania spisu wierzytelności będą dokonywały jej walutowego przerachowania. Przeliczenie to następować powinno według średniego kursu walut NBP z dnia otwarcia postępowania. Jeżeli natomiast waluta nie jest notowana w NBP, wówczas należy ustalić jej wartość rynkową z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Samo przerachowanie waluty ma jedynie charakter techniczny. Nie prowadzi ono bowiem do zmiany waluty kontraktu, nie powoduje również zmiany zobowiązania wyrażonego w obcej walucie na zobowiązanie w walucie polskiej. Pierwotna wierzytelność cały czas pozostaje wierzytelnością walutową i właśnie w walucie, w której powstała powinna zostać spełniona.

Propozycje układowe mogą wprowadzić modyfikację powyższych zasad. W tych propozycjach układowych można bowiem przewidzieć, że spłata zostanie dokonana w walucie polskiej np. według kursu, jaki został określony w spisie wierzytelności, czy też według innego kursu, zaakceptowanego przez wierzycieli.

Jeżeli natomiast w zawartym kontrakcie wierzytelność określona jest w walucie zagranicznej oraz alternatywnie w walucie polskiej, wówczas nie dokonuje się przeliczenia tych wierzytelności, a do spisu wierzytelności wpisuje się wierzytelność określoną w polskich złotych.

Autor: Karolina Pacholska