Komornik nie może obciążać dłużnika podatkiem VAT od opłaty egzekucyjnej

By 27 października, 2016Inne

Sąd Najwyższy podjął istotną z punktu widzenia egzekwowanego dłużnika uchwałę dotyczącą praktyki komorników, polegającej na podwyższaniu opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT.

W uproszczeniu problem z VAT-em od opłaty egzekucyjnej przedstawia się następująco: komornik jest uprawniony do pobierania od dłużnika tzw. opłaty egzekucyjnej, stanowiącej de facto wynagrodzenie komornika za przeprowadzone czynności egzekucyjne; w 2015 roku doszło do zmiany interpretacji przepisów przez Ministra Finansów, który uznał, że także komornicy są zobowiązani do rozliczania się z podatku VAT.

Powyższe doprowadziło do praktycznego dylematu komorników, tj. czy opłata egzekucyjna ściągana od dłużnika ma zostać powiększona o wartość podatku VAT, a zatem, czy od dłużnika należy pobierać opłatę egzekucyjną plus dodatkowe 23% (wówczas zatem „interes” komornika nie zostanie naruszony), czy też od dłużnika należy ściągać wyłącznie opłatę egzekucyjną, bez powiększania jej o VAT kosztem majątku dłużnika (w takim przypadku z opłaty egzekucyjnej komornik sam musiałby wygospodarować kwotę podatku VAT).

Co było dość oczywiste, komornicy zaczęli praktykować korzystną dla siebie interpretację i podwyższali opłaty egzekucyjne o wartość podatku VAT, a następnie egzekwowali VAT od dłużników.

Tymczasem w uchwale z dnia 7 lipca 2016 roku (sygn. akt: III CZP 34/16), Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o wartość podatku VAT, tym samym nie może on „przerzucić” ciężaru tego podatku i wyegzekwować go od dłużnika.

Pisemne uzasadnienie ww. uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.

Autor: Lidia Wesołowska