Kolejne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Nie tak dawno w jednym z wpisów na blogu omówione zostały zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o lasach, liberalizujące wycinkę drzew i krzewów. Po długotrwałych protestach, w dniu 11 maja 2017 r. przez Sejm uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334), zapewniającą kontrolę nad samowolną wycinką drzew i krzewów.

Zgodnie z uchwaloną ustawą właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zamiarze usunięcia drzewa, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, – a także 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po dokonaniu zgłoszenia, organowi będzie przysługiwało uprawnienie do zweryfikowania w ciągu 21 dni (w formie oględzin działki), czy planowana wycinka drzew jest zgodna z ustawą, w szczególności, czy cele wycinki nie są związane z działalnością gospodarczą. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu w ww. terminie traktowany będzie jak wyrażenie zgody na wycinkę. Organ może także w ww. terminie wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które uprawniać będzie do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Organowi będzie przysługiwał sprzeciw w przypadku:

1) lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na nieruchomości przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planie zagospodarowania albo na terenach objętych następującymi formami ochrony przyrody: w parku narodowym, w rezerwacie przyrody, w parku krajobrazowym, na obszarze chronionego krajobrazu oraz na obszarze Natura 2000;

2) spełniania przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody. Natomiast obligatoryjnie organ będzie wnosił sprzeciw jeżeli zgłoszenie dotyczyć będzie drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie oraz w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia po wezwaniu przez organ.

Dodatkowo, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte uprzednio drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za wycinkę drzew.

Do określenia wysokości opłat za usunięcie drzewa lub krzewu został zobowiązany Minister Środowiska w drodze rozporządzenia (do tego czasu stosuje się stawki maksymalne).

Nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Autor: Maciej Górny