Category

Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

Dopuszczalność czasowego zajęcia nieruchomości w celu przycięcia gałęzi

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

W artykule 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej: „u.g.n”) ustanowiona została możliwość czasowego zajęcia nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. W takim przypadku, starosta w drodze decyzji administracyjnej może ograniczyć prawa właściciela…

Read More

Prace nad przekształceniem współużytkowania wieczystego gruntów we współwłasność

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Projekt zakłada, że do takiego przekształcenia dojdzie z mocy prawa, bez konieczności uzyskiwania przez zainteresowanego mieszkańca bloku, czy kamienicy decyzji administracyjnej. W uzasadnieniu projektu podnosi się, że aktualna…

Read More

Odszkodowania za przejęcie nieruchomości – wpis od skargi do WSA

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

Postępowania w sprawach o ustalenie odszkodowania należą do postępowań długotrwałych, a ostatnio także kosztownych. Pomijając wydatki związane z przedstawianiem w toku postępowań administracyjnych tzw. kontroperatów, sporządzanych na zlecenie stron, czy też opinii stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, zwrócić należy uwagę na ukształtowaną w ostatnim roku, niestety niekorzystną…

Read More

Nowe przepisy dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie tzw. gruntów warszawskich zgodne z Konstytucją

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

W dniu 19 lipca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt: Kp 3/15, rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący zbadania konstytucyjności nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. art. 214a oraz 214b. Nowe przepisy mają istotny wpływ na postępowania administracyjne w sprawach o ustanowienie…

Read More