Category

Inne

Zawiadomienie stron w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów w świetle nowelizacji k.p.a.

By Inne

Obowiązująca od 1 czerwca 2017 roku, przyjęta ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) nowelizacja k.p.a., wprowadza szczególne regulacje dotyczące postępowań administracyjnych z udziałem znacznej liczby podmiotów….

Read More

Z pomocą wierzycielom

By Inne

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Niesie ona za sobą szereg udogodnień proceduralnych dla wierzycieli. Z pomocą wierzycielom Oprócz utworzenia Rejestru Należności Publicznych, w którym gromadzone…

Read More

Aktualne nazwisko adresata warunkiem skuteczności doręczenia pisma sądowego po awizowaniu

By Inne

Najczęściej przesyłki sądowe doręczane są adresatom za pośrednictwem listonosza. Z kolei, gdy listonosz nie zostanie adresata, pozostawia tzw. awizo. Zgodnie z procedurą cywilną, przesyłkę awizowaną uważa się za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni. Inaczej mówiąc, nawet gdy adresat przesyłki nie odbierze, to sąd przyjmuje…

Read More

Komornik nie może obciążać dłużnika podatkiem VAT od opłaty egzekucyjnej

By Inne

Sąd Najwyższy podjął istotną z punktu widzenia egzekwowanego dłużnika uchwałę dotyczącą praktyki komorników, polegającej na podwyższaniu opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT. W uproszczeniu problem z VAT-em od opłaty egzekucyjnej przedstawia się następująco: komornik jest uprawniony do pobierania od dłużnika tzw. opłaty egzekucyjnej, stanowiącej de…

Read More