Zespół muzyczny a jego forma prawna działania

By Prawo autorskie

Forma prawna, w jakiej prowadzona jest działalność artystyczna przez grupy muzyczne, jest często bagatelizowana przez członków zespołów muzycznych. Artyści wykonawcy prowadzą swoją działalność muzyczno-artystyczną w oparciu o umowy cywilnoprawne, które regulują jedynie ich stosunki zewnętrzne. Grupy muzyczne nie zawierają natomiast umów, które regulują ich wzajemne…

Read More

Prace nad przekształceniem współużytkowania wieczystego gruntów we współwłasność

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Projekt zakłada, że do takiego przekształcenia dojdzie z mocy prawa, bez konieczności uzyskiwania przez zainteresowanego mieszkańca bloku, czy kamienicy decyzji administracyjnej. W uzasadnieniu projektu podnosi się, że aktualna…

Read More

Restrukturyzacja nie obejmuje całości zaległych składek ZUS

By Restrukturyzacje

Utarło się, że restrukturyzacji podlegają zaległości przedsiębiorcy powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zasadniczo, jest to prawda ale od każdej zasady istnieje szereg wyjątków. Jeden z takich wyjątków stanowią nieodprowadzone przez przedsiębiorcę składki ZUS za pracowników. Warto przypomnieć, że składki na ubezpieczenie społeczne finansowane są…

Read More

Odszkodowania za przejęcie nieruchomości – wpis od skargi do WSA

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

Postępowania w sprawach o ustalenie odszkodowania należą do postępowań długotrwałych, a ostatnio także kosztownych. Pomijając wydatki związane z przedstawianiem w toku postępowań administracyjnych tzw. kontroperatów, sporządzanych na zlecenie stron, czy też opinii stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, zwrócić należy uwagę na ukształtowaną w ostatnim roku, niestety niekorzystną…

Read More

Komornik nie może obciążać dłużnika podatkiem VAT od opłaty egzekucyjnej

By Inne

Sąd Najwyższy podjął istotną z punktu widzenia egzekwowanego dłużnika uchwałę dotyczącą praktyki komorników, polegającej na podwyższaniu opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT. W uproszczeniu problem z VAT-em od opłaty egzekucyjnej przedstawia się następująco: komornik jest uprawniony do pobierania od dłużnika tzw. opłaty egzekucyjnej, stanowiącej de…

Read More

Nowe przepisy dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie tzw. gruntów warszawskich zgodne z Konstytucją

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

W dniu 19 lipca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt: Kp 3/15, rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący zbadania konstytucyjności nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. art. 214a oraz 214b. Nowe przepisy mają istotny wpływ na postępowania administracyjne w sprawach o ustanowienie…

Read More

Zakres umocowania menadżera zespołu muzycznego

By Prawo autorskie

Zespoły muzyczne w ramach działalności artystyczno-muzycznej współpracują najczęściej z menadżerami, którzy pełnią rolę ich „przedstawicieli” w świecie muzycznym. Do obowiązków menadżera należy nie tylko planowanie, zarządzanie i sprawowanie kontroli nad działalnością muzyków. Osoba taka jest uprawniona również do reprezentacji zespołu przed mediami, stowarzyszeniami i organizacjami…

Read More

Nowe biuro Kancelarii w Warszawie

By Wydarzenia

Od połowy października 2016 roku warszawski oddział Kancelarii znajduje się pod nowym adresem. Nasze biuro mieści się obecnie w nowoczesnym biurowcu Spektrum Tower przy ul. Twardej 18. Na wybór nowej lokalizacji decydujący wpływ miało zapewnienie komfortu naszym Klientom. Biurowiec dysponuje podziemnymi miejscami parkingowymi, a wyjątkowo…

Read More