Dopuszczalność potrącenia wzajemnych wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Potrącenie jest instytucją uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego. Powstaje zatem pytanie o relacje przepisów tego kodeksu do przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie istnieją żadne przeszkody, aby dokonać potrącenia wierzytelności, które nie są objęte układem. Dotyczy to tych wierzytelności, które nie…

Read More

Aktualne nazwisko adresata warunkiem skuteczności doręczenia pisma sądowego po awizowaniu

By Inne

Najczęściej przesyłki sądowe doręczane są adresatom za pośrednictwem listonosza. Z kolei, gdy listonosz nie zostanie adresata, pozostawia tzw. awizo. Zgodnie z procedurą cywilną, przesyłkę awizowaną uważa się za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni. Inaczej mówiąc, nawet gdy adresat przesyłki nie odbierze, to sąd przyjmuje…

Read More

Dopuszczalność czasowego zajęcia nieruchomości w celu przycięcia gałęzi

By Procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami

W artykule 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej: „u.g.n”) ustanowiona została możliwość czasowego zajęcia nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. W takim przypadku, starosta w drodze decyzji administracyjnej może ograniczyć prawa właściciela…

Read More

Zmiana wierzyciela a prawo głosu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Nie każda nabyta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność będzie uprawniała wierzyciela do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wierzycieli. Wszystko zależy bowiem od tego, w jaki sposób doszło do nabycia wierzytelności. Nabycie wierzytelności możne nastąpić w drodze sukcesji singularnej – zazwyczaj następuje to przez przelew (cesję)…

Read More

Elementy składowe utworu

By Prawo autorskie

Ochronie prawnoautorskiej podlega utwór. Zgodnie z jego definicją zawartą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiekolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochronie prawnoautorskiej podlegał będzie zatem utwór, który: stanowi…

Read More