O restrukturyzacji

„Restrukturyzacja to radykalna przebudowa przedsiębiorstwa w celu poprawy skuteczności i efektywności jego działania oraz w celu zapewnienia jego rozwoju dokonywana pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa.”
Leksykon zarządzania

„Restrukturyzacja jest procesem zmian zasadniczych, gruntownych i wywołanych w większym stopniu czynnikami zewnętrznymi, albo inaczej sytuacjami krytycznymi dla rozwoju struktur, których on dotyczy.”
S. Chomątowski, Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw

„Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa”.
C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa dostarcza przedsiębiorcom rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, skutkujące zawarciem układu pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a wierzycielami. Celem takiego postępowania restrukturyzacyjnego jest więc nie tylko zapobieżenie upadłości dłużnika, ale również zaspokojenie roszczeń wierzycieli dłużnika.

Aby móc skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, dłużnik musi być niewypłacalny albo zagrożony niewypłacalnością. Ustawodawca wprowadził w nowej ustawie cztery następujące procedury pozwalające na zawarcie układu:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.

Skutkiem przeprowadzonych postępowań ma być docelowo przywrócenie dłużnikowi zdolności samodzielnego funkcjonowania na rynku – oznacza to więc nie tylko przywrócenie zdolności pokrywania bieżących kosztów, ale również osiągania nadwyżki przychodów nad kosztami.